Privacy
disclaimer

Privacy­ver­kla­ring

Kunsten­cen­trum nona vzw, met KBO-nummer 0432.464.008 is verant­woor­de­lijk voor de verwer­king van persoons­ge­ge­vens zoals weerge­geven in deze privacy­ver­kla­ring.

Contactgegevens
www.nona.be
Begijnen­straat 19/​21
2800 Mechelen
015 20 37 80
info [at] nona.be

 

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Jouw persoons­ge­ge­vens verzamelen we via diverse kanalen.

Rechtstreeks:

 • wanneer je registreert voor ons e-zine of onze brochures;

 • wanneer je tickets aankoopt;

 • wanneer je je zich registreert voor een actie;

 • wanneer je onze gebouwen betreedt op het ogenblik dat corona­maat­re­gelen nog steeds van kracht zijn.

We kunnen jouw persoons­ge­ge­vens ook verzamelen wanneer je gebruik maakt van onze website of de online nieuws­brief opent (tracking tools zoals browser­cookies en webbakens),

 

Welke informatie verzamelen wij?

Kunsten­cen­trum nona verwerkt jouw persoons­ge­ge­vens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/​of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoons­ge­ge­vens die wij verwerken en kunnen opvragen: 

 • Voor- en achter­naam

 • Geboor­te­datum

 • Adresge­ge­vens

 • Telefoon­nummer

 • E-mailadres

 • Bankre­ke­ning­nummer

 • Keuze voor nieuws­brief (e-zine) en/​of (seizoens)brochure

 • Of je houder van abonona (abonne­ments­for­mule) bent

 • Discipli­ne­voor­keur (dans, theater, muziek, beeldende kunst) aan de hand van gekochte tickets en eigen aangeduide voorkeur

 • Activi­tei­ten­ge­schie­denis

 • Gegevens in verband met jouw gebruik van onze website en navigatie doorheen de online nieuws­brief (zie ‘Cookies en webbakens die wij gebrui­ken’)

Je bent niet verplicht om uw persoons­ge­ge­vens te verstrekken - behalve wanneer je onze gebouwen wenst te betreden op het ogenblik dat corona­maat­re­gelen door de overheid zijn opgelegd - maar je begrijpt vast dat het verlenen van bepaalde van onze diensten onmoge­lijk is indien je niet instemt met de verwer­king ervan. Bij online invulfor­mu­lieren zijn de velden met een sterretje verplicht op te geven gegevens om te kunnen voldoen aan de overeen­komst (tickets afleveren, nieuws­brief (e-zine) versturen).

 

Waarvoor, hoe en hoe lang gebruiken wij de verzamelde informatie ?

 

De door ons verzamelde gegevens worden gebruikt:

 • voor het afhandelen van betalingen en bezorgen van tickets (uitvoe­ring overeen­komst);

 • voor direct marketing in de vorm van elektro­ni­sche nieuws­brieven (gerecht­vaar­digd belang, namelijk het nastreven van de continu­ï­teit van onze werking en het onderhouden van de relatie met bezoekers);

 • voor het versturen van drukwerk (brochure, uitnodi­gingen,…) (gerecht­vaar­digd belang, namelijk het nastreven van de continu­ï­teit van onze werking en het onderhouden van de relatie met bezoekers);

 • voor het verkrijgen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplich­ting);

 • om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten (gerecht­vaar­digd belang, namelijk het nastreven van de continu­ï­teit van onze werking en het onderhouden van de relatie met bezoekers / uitvoe­ring overeen­komst).

Onze database met gegevens wordt regelmatig opgepoetst. Gegevens van klanten die langer dan vier jaar na hun laatste aankoop geen tickets meer kochten, worden verwij­derd uit de database, tenzij deze personen zich actief hebben ingeschreven voor de nieuws­brief of brochure. Behoudens hetgeen vooraf gaat, worden je persoons­ge­ge­vens bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjarings­ter­mijnen die ons verplichten uw persoons­ge­ge­vens langer bij te houden.

De gegevens die we opvragen in het kader van de corona­maat­re­gelen (contact­tra­cing), blijven slechts 30 dagen in onze database opgeslagen.

 

Persoons­ge­ge­vens van -16-jarigen

Het opgeven van je geboor­te­datum is optioneel wanneer je tickets koopt of deelneemt aan activi­teiten. Daarom kunnen wij niet actief nagaan of er tickets worden verkocht en persoons­ge­ge­vens verzameld van personen jonger dan 16 jaar. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder de vereiste toestem­ming persoon­lijke gegevens hebben verzameld van een -16-jarige, neem dan contact met ons op via info [at] nona.be">info [at] nona.be of via het telefoon­nummer 015 20 37 80, dan verwij­deren wij deze informatie.

 

Kunnen wij uw gegevens delen met derden?

Kunsten­cen­trum nona verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitslui­tend indien dit nodig is voor de uitvoe­ring van onze overeen­komst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplich­ting. De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodza­ke­lijk is voor uitvoe­ring van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de interne­tom­ge­ving (webhos­ting);

 • het verzorgen van IT-infrastruc­tuur (o.a. IT-netwerk, …);

 • het verzorgen van de ticketings­er­vice;

 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuws­brieven en uitnodi­gingen.

Deze partijen (verwer­kers) verwerken jouw gegevens in onze opdracht. Uiteraard worden de nodige afspraken gemaakt en vastge­legd in een verwer­kers­over­een­komst om de beveili­ging van uw persoons­ge­ge­vens te waarborgen. Jouw gegevens worden nooit gedeeld met derden andere dan bovenstaande verwer­kers en eventuele co-producenten van de betref­fende activi­teit.

 

Hoe wij persoons­ge­ge­vens beveiligen

Kunsten­cen­trum nona heeft passende techni­sche en organi­sa­to­ri­sche maatre­gelen genomen om jouw persoons­ge­ge­vens te beschermen tegen onrecht­ma­tige verwer­king:

 • Alle personen die namens kunsten­cen­trum nona van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheim­hou­ding daarvan;

 • We hanteren een gebrui­kers­naam- en wachtwoord­be­leid op al onze systemen;

 • Wij maken back-ups van de persoons­ge­ge­vens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of techni­sche incidenten;

 • Onze medewer­kers zijn geïnfor­meerd over het belang van de bescher­ming van persoons­ge­ge­vens.

In geval van eventuele inbreuken of lekken, zal kunsten­cen­trum nona binnen de 72 uur na opmerking melding doen bij de Gegevens­be­scher­mings­au­to­ri­teit (GBA).

 

Cookies en webbakens

De website van kunsten­cen­trum nona gebruikt cookies om je surfer­va­ring gemakke­lijker te maken en om de inhoud van de website beter af te stemmen op de gebrui­kers.Je kunt de instal­latie van cookies weigeren, maar dan kunnen sommige onderdelen van de website niet of niet optimaal werken. Indien je onze website verder bezoekt zonder uw cookie-instel­lingen aan te passen, dan gaan we ervan uit dat je de instal­latie van cookies aanvaardt.

Via je browserin­stel­lingen kan je de instal­latie van cookies weigeren en/​​of verwij­deren.

Een cookie is een tekstbe­stand dat door de server van een website in de browser van je computer of op je mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je onze website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om je browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website of bij latere, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die je bezoekt of door een derde partij zoals Google Analytics voor bezoekers­sta­tis­tieken. De server kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op je computer of uw mobiel apparaat gestoc­keerd in de folder van je browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een verval­datum en een unieke cijfer­code.

Deze website maakt nu gebruik van of kan in de toekomst gebruik maken van volgende cookies:

 • Cookies die je voorkeur onthouden of die bijhouden of je reeds hebt geklikt op een melding of pop-up.

 • Cookies van Google Analytics. De Google Analytics worden enkel en alleen gebruikt om een duidelijk beeld te krijgen van bezoekers­stromen, verkeers­bronnen en pagina­weer­gaves. Deze cookies worden in geen geval gebruikt om niet-persoon­lijk identi­fi­ceer­bare informatie op te slaan. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren en aan te passen aan het surfge­drag van onze bezoekers.

 • Cookies van embedded content. Onze webpagi­na’s worden soms verrijkt met embedded content zoals filmpjes die vanaf vimeo.com of youtube.com worden afgespeeld. Wanneer je vanaf deze embedded content doorklikt naar deze externe website, dan kunnen er eventueel ook cookies worden aangemaakt.

 • Cookies van tools om pagina's te delen op social media zoals AddThis of Sumo.

 • Cookies van tools om bevragingen te doen aan de surfers zoals Hotjar.

Met de cookies op onze site houden in geen geval persoons­ge­ge­vens bij, maar enkel kliksta­tis­tieken om ons publiek beter te kennen. Naast cookies gebruiken we webbakens op onze website en in onze e-mails. Wanneer we e-mails verzenden, kunnen we gedragingen volgen zoals wie de e-mails heeft geopend en wie op de koppelingen heeft geklikt. Hiermee kunnen we de presta­ties van onze e-mailcam­pagnes meten en verbeteren. Met webbakens kunnen we informatie verzamelen over wanneer je de e-mail opende, welke links je aanklikte, uw IP-adres en andere vergelijk­bare details.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwij­deren

Je hebt het recht om je persoons­ge­ge­vens in te zien. Indien je meent dat je persoons­ge­ge­vens onjuist, onvolledig of niet langer actueel zijn, heb je het recht om verbete­ring te verzoeken. Je hebt het recht om het wissen van je persoons­ge­ge­vens te verzoeken binnen de grenzen van wat in artikel 17 GDPR is bepaald. Je hebt het recht om de beperking van je persoons­ge­ge­vens te verzoeken binnen de grenzen van wat is bepaald is artikel 18 GDPR. Daarnaast kan je bezwaar maken tegen de verwer­king van je persoons­ge­ge­vens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwer­kers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens in gestruc­tu­reerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en aan deze aan anderen over te dragen, en dit binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 20 GDPR.

Wil je graag beroep doen op een of meer van deze rechten of heb je andere vragen of opmerkingen over de gegevens­ver­wer­king, mail dan naar info [at] nona.be.

Verder heb je het recht om je eventuele toestem­ming voor de gegevens­ver­wer­king in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtma­tig­heid van de verwer­king op basis van de toestem­ming vóór de intrek­king daarvan. Afmelden op de nieuws­brief kan door je uit te schrijven via een link onderaan de nieuws­brief. Wil je niet langer brochures of uitnodi­gingen per post ontvangen, mail dan naar info [at] nona.be en wij passen dit aan in onze databank.

Mocht je de indruk hebben dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwij­zingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info [at] nona.be">info [at] nona.be of per post op het adres: Begijnen­straat 21, 2800 Mechelen.

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevens­be­scher­mings­au­to­ri­teit. Dit is vanaf 25 mei 2018 de toezicht­hou­dende autori­teit op het gebied van privacy­be­scher­ming.

Privacy­ver­kla­ring aangepast op 26/​08/​2020